PREÀMBUL

Arran de la primera marxa per l’alliberament gai al territori, al Juny del 2014, es va posar de manifest la necessitat de crear un col·lectiu estable a les Terres de l’Ebre. Al novembre de 2014 un grup de persones LGTBI, vam creure en la necessitat de trobar-nos per parlar de la nostra realitat, la normalització social i les nostres reivindicacions a favor dels drets LGTBI al nostre territori, tot recollint l’herència de l’”Associació per la Igualtat de Gais i Lesbianes de les Terres de l’Ebre” creada el 2008.

L’Associació de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Terres de l’Ebre (LGTeBre) constituït en Assemblea, es dota d’aquests Estatuts, fruit del diàleg i el consens de totes i tots.

TÍTOL PRIMER

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Art 1.- L’Associació LGTeBre és una agrupació de persones lesbianes , gais, trans, bisexuals i intersexuals de les Terres de l’Ebre , sense cap afany de lucre, que vol esdevenir punt de trobada del col·lectiu a les Terres de l’Ebre, i treballar en comú per a la consecució dels seus objectius.

Inicialment constitueixen l’Associació les persones relacionades en la primera disposició addicional, que tindran la consideració de membres constituents de l’Associació per tant membres de ple dret des de l’aprovació d’aquests Estatuts.

Art 2.- L’Associació es constitueix per temps indefinit, amb personalitat jurídica privada pròpia, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 22 de la Constitució del 1978, l’article 9.24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei d’associacions 7/1997 de 18 de juny. L’Associació gaudirà de patrimoni propi i actuarà amb plena independència, d’acord amb els seus Estatuts i la legalitat vigent.

Art 3.- L’àmbit territorial d’actuació serà les Terres de l’Ebre. El domicili oficial de l’Associació serà a Tortosa, Carrer Joan Miró, 6. Els seus òrgans de govern podran reunir-se vàlidament a d’altres domicilis.

Art 4.- L’objectiu de l’ Associació és reunir el treball i els esforços de les persones membres amb la finalitat de:

  • Ser el referent del col·lectiu LGTBI a les Terres de l’Ebre
  • Visibilitzar el col·lectiu LGTBI i la seva realitat ebrenca.
  • Acollir, informar i donar suport a les persones LGTBI i/o als familiars que ho demanin.
  • Oferir espais de trobada a les persones LGTBI i/o als seus familiars.
  • Donar a conèixer i sensibilitzar la població ebrenca sobre el fet LGTBI.
  • Reivindicar els drets de les persones i del col·lectiu LGTBI de les Terres de l’Ebre, i denunciar les accions homòfobes que estiguin al nostre abast.
  • Portar a terme totes aquelles activitats que no entrin en contradicció amb els objectius generals de l’associació.

TÍTOL SEGON

DELS MEMBRES, ACORDS I CONFLICTES, DRETS I OBLIGACIONS

Art 5.- Podran formar part de l’Associació totes les persones LGTBI que així ho demanin per escrit a la Junta, així com familiars i/o simpatitzats que vulguin participar dels objectius de l’Associació.

Per esdevenir membre s’haurà omplir i signar una butlleta d’inscripció, on es manifestarà estar d’acord amb els Estatuts de l’Associació i comprometre’s a participar activament dels òrgans de l’Associació, a pagar la quota que es determini, a complir els acords associatius, així com a respectar la Declaració Universal dels Drets Humans.

Art 6.- Les sol·licituds per esdevenir nous membres de l’Associació seran presentades a la Junta, que les estudiarà, i elevarà la proposta a la següent Assemblea General sobre el compliment dels requisits de qui sol·licita ser membre de ple dret. Informada l’Assemblea General sobre la sol·licitud, l’admissió s’acordarà amb el 70% dels vots afirmatius.

Les persones que hagin sol·licitat ser sòcies , seran membres de ple dret solament quan l’Assemblea General hagi ratificat la seva inclusió en el cens, i podran exercir el seu dret a vot a partir de la següent Assemblea en que se acordi la seva admissió, encara que podran participar activament de l’Associació sense dret a vot, des del moment de la presentació de la seva sol·licitud.

Art 7.- Les persones sòcies no LGTBI no podran formar part dels òrgans de govern.

Art 8.- Les persones sòcies causaran baixa de l’Associació per:

– Iniciativa pròpia.

– A proposta de la Junta, i per acord de l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària, amb un 70% dels vots, quan s’incompleixin de forma greu els Estatuts, acords, finalitats o interessos de l’Associació.

Art 9.- S’elaborarà un Regim Intern, que entre altres coses preveurà l’admissió, formes de participació i baixa dels socis o sòcies no LGTBI, o els procediments a seguir en cas de conflictes greus.

Art 10.- Són drets de les persones sòcies membres de l’Associació:

1. Assistir i participar, a les reunions de les assemblees generals amb dret a veu i a vot.

2. Participar dels òrgans de govern de l’Associació

3. Elegir els càrrecs de representació de l’Associació.

4. Poder ser elegits o elegides per a exercir càrrecs directius de l’Associació. En queden exclosos els socis o sòcies no LGTBI.

5. Intervenir en el govern i les gestions, en els àmbits de treball i serveis, d’acord amb les normes estatutàries.

6. Exposar a l’Assemblea General i a la Junta, tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

7. Rebre informació sobre la marxa i les activitats de l’Associació, dels càrrecs electes, dels mandataris o mandatàries, si els hagués; i dels responsables i les responsables dels àmbits de treball i serveis.

8. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’estat de comptes, l’administració i la gestió de la Junta, dels mandataris o mandatàries, si els hagués, i dels responsables i les responsables dels àmbits de treball i serveis de l’Associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Posseir un exemplar dels Estatuts vigents, dels reglaments de règim intern, i de les normatives de funcionament dels àmbits de treball i serveis.

11. Ser informat/da prèviament dels assumptes que s’hagin previst tractar a l’Assemblea General.

12. Ser informat/da pels membres de la Junta de qualsevol tema de l’Associació que consideri del seu interès.

13. Consultar el llibre de registre de membres, el llibre d’actes, el llibre d’inventari de béns, els llibres de comptabilitat i qualsevol altre.

Són deures de les persones sòcies membres de l’Associació:

1. Comprometre’s amb els objectius de l’Associació especificats.

2. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.

3. Complir els acords de l’Assemblea General i les disposicions que assenyali la Junta per a dur-los a terme.

4. Complir els reglaments de règim intern i les normatives de funcionament de les comissions i serveis.

5. Col·laborar activament de les reunions de l’Assemblea General i els representants a les reunions de la Junta segons les normes establertes.

6. Mantenir la col·laboració que sigui necessària per al bon funcionament de l’Associació.

7. Contribuir al sosteniment econòmic de l’Associació, segons el reglament de funcionament que s’aprovi.

TÍTOL TERCER

DELS ÒRGANS DE GOVERN, DE LA DIRECCIÓ I DE LA REPRESENTACIÓ

Art 11.- L’associació gaudirà d’òrgans de govern propis i independents, sotmesos als principis de llibertat, igualtat, democràcia, pluralitat i respecte.

Art 12.- Els òrgans de govern de l’Associació prendran els seus acords mitjançant votació lliure i secreta, si així se sol·licita, que necessitarà una majoria simple de vots, excepte en els casos en els quals es contempli específicament una majoria més amplia.

Art 13.- Els òrgans de govern de l’Associació són:

a) L’Assemblea General.

b) La Junta

Art 14.- L’Assemblea General de l’Associació és el seu màxim òrgan de govern i està constituïda per totes les persones sòcies. Es reunirà de forma ordinària com a mínim un cop a l’any i de forma extraordinària a sol·licitud de la Junta o de dues terceres parts dels socis i sòcies membres, que hauran de presentar la seva sol·licitud a la Junta per escrit. La Junta haurà de convocar l’Assemblea en un període no superior a 15 dies des de la seva sol·licitud.

L’Assemblea General serà convocada pel president/a, i pel secretari/ària de l’Associació de forma escrita, mitjançant correu electrònic o carta domiciliada, i amb una antelació mínima a la data de l’Assemblea de 15 dies. La convocatòria haurà d’incloure necessàriament la data, hora, lloc i l’ordre del dia.

L’ordre del dia haurà d’incloure necessàriament la constitució de la Mesa de Direcció de l’Assemblea composta per tres persones sòcies, proposades per la Junta que exerciran com a president, moderador, secretari, i que hauran de ser ratificats per l’Assemblea.

La Mesa de Direcció, serà la responsable del bon desenvolupament de l’Assemblea, de resoldre les qüestions que s’hi plantegin i de donar fe dels acords que es prenguin.

Art 15.- La Junta podrà convidar a participar a l’Assemblea sense dret a vot a qui consideri oportú.

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència de la meitat més ú dels socis/sòcies.

Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis/sòcies presents. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera. L’assistència de la totalitat de socis/sòcies deixa sense efecte qualsevol irregularitat en la convocatòria.

Art 16.- Són funcions de l’Assemblea General:

a) Aprovar la inclusió de nous membres, així com la seva baixa.

b) Examinar i aprovar, si s’escau, la Memòria Anual de l’Associació, el Programa de treball de l’Associació, i la Liquidació del Pressupost Anual de l’Associació.

c) Examinar i aprovar, si s’escau, el Pressupost de l’associació.

d) Elegir els membres de la Junta.

e) Adoptar les resolucions que per la seva importància sotmeti a decisió la Junta o, en el seu cas les persones sòcies seguint el procediment que es descriu a continuació (punt h)

f) La modificació dels Estatuts de l’Associació.

g) L’acord de dissolució de l’Associació.

h) Les persones sòcies que vulguin fer propostes a l’Assemblea General ho comunicaran un mes abans de l’assemblea i per escrit a la Junta, per tal que puguin ser inclosos en l’ordre del dia corresponent.

Art 17.- La Junta és l’òrgan ordinari de govern de l’Associació i la seva composició és la següent:

a) President/a

b) Vicepresident/a

c) Secretari/ària

d) Tresorer/a.

e) Un/a vocal representant per cada comissió de treball, fins un màxim de cinc.

Art 18.- La Junta és elegida per l’Assemblea General, llevat de les persones vocals representants de les comissions de treball, amb el següent procediment:

a) Elecció dels membres per candidatura oberta. Constituïda la Mesa de Direcció es podran presentar per escrit candidatures a elecció de membres de la Junta, amb les següents condicions:

– Que les persones proposades siguin membres de ple dret de l’Associació.

– Que la candidatura inclogui un nombre de persones suficient per a tots els càrrecs establerts als punts a), b), c)i d) de l’article 17 d’aquests Estatuts.

La Mesa de Direcció proposarà l’elecció de la Junta en acord únic.

Es podran presentar candidatures en bloc o com a equip de treball, que podrà ser votada com a tal.

Els càrrecs elegits seran els mes votats, bé com opcions individuals, bé com proposta d’equip.

b) Representants vocals:

Cada comissió de treball presentaran la seva persona vocal representant i suplent, d’entre els seus components. Aquesta decisió serà comunicada al president/a de la Mesa de direcció de l’Assemblea, qui, arribat el punt de l’ordre del dia d’elecció de membres de la Junta proposarà la ratificació d’aquests vocals a l’Assemblea General.

Art 19.- En cas d’empat tècnic, o bé en el cas que no es presentés cap candidatura, es constituirà una gestora provisional formada per la Mesa de Direcció de l’Assemblea General, que haurà de dirigir l’Associació transitòriament i convocar una assemblea general en un termini no superior a tres mesos.

Art 20.- El període de mandat de la Junta serà dos anys. La Junta, un cop tingudes en compte les necessitats i recursos de l’Associació, podrà acordar la remuneració d’algun dels seus membres, que duran a terme el seu càrrec amb dedicació parcial o plena, en funció de les necessitats.

Art 21.- La Junta estarà dirigia pel president/a. Dels seus actes donarà fe el secretari/ària de l’Associació. Les seves reunions seran obertes i podran assistir totes les persones associades , amb veu però sense vot. La Junta es reunirà com a mínim amb una periodicitat mensual, i l’assistència a les seves reunions serà obligatòria. En cas de dimissió o abandonament del càrrec de president/a s’establirà un període d’interinitat màxim de tres mesos, dintre del qual caldrà convocar una Assemblea General per tal d’elegir nova Junta.

En el cas dels càrrecs de vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a, quan quedin vacants, podran ser ocupats interinament per persones membres de ple dret, fins al final del mandat i amb dret a vot. Seran nomenats per la Junta.

En cas de dimissió de tota la Junta, aquesta haurà de convocar immediatament una Assemblea General Extraordinària per a l’elecció d’una nova Junta.

Art 22.- Són funcions de la Junta:

a) Acordar la convocatòria de les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries.

b) Organitzar i desenvolupar les activitats.

c) Redactar la Memòria Anual, el Programa de Treball, el Pressupost i la Liquidació del Pressupost Anual per sotmetre a l’Assemblea General Ordinària.

d) Regular el règim econòmic.

e) Informar sobre les sol·licituds per esdevenir membres.

f) Proposar a l’Assemblea General les quotes ordinàries i extraordinàries.

g) Coordinar les comissions de treball, així com impulsar i dirigir serveis.

h) Proposar a l’Assemblea General la creació de serveis i dirigir-los i coordinar-los.

i) Exercir totes les funcions i tasques de l’Associació que no estiguin expressament assignades a l’Assemblea General.

j) Promoure la relació i integració dels seus membres.

Art 23.- Són funcions del president/a:

a) Ostentar la representació de l’Associació davant tota mena d’autoritats, tribunals, organismes públics i privats.

b) Convocar les Assemblees Generals i les Juntes i presidir les seves reunions.

c) Visar les actes de les sessions i vetllar pel compliment dels acords presos.

d) Subscriure contractes de tota mena, atorgar poders, interposar tota mena de reclamacions en via administrativa i jurisdiccional, acceptar donatius, llegats i herències i exercitar tota mena d’accions en nom de l’Associació.

e) Ordenar els pagaments de l’Associació.

f) Qualsevol altre que els sigui encarregada per l’Assemblea General.

Art. 24.- Són funcions del vicepresident/a:

a) Coordinar les accions de l’Associació amb les dels seus membres i altres organitzacions.

b) Vetllar per la intercomunicació de les persones sòcies , proposar accions i mantenir contacte permanent.

c) Coordinar i supervisar els serveis i comissions de treball.

d) Coordinar les accions que li proposi la Junta.

Art 25.- Són funcions del secretari/ària de l’Associació:

a) Custodiar els llibres, documents i segells de l’Associació, llevat dels de comptabilitat.

b) Portar el registre de les persones sòcies.

c) Redactar les actes de la Junta.

d) Donar fe dels acords presos pels òrgans de govern.

e) Coordinar l’administració.

Art 26.- Són funcions del tresorer /a de l’Associació:

a) Responsabilitzar-se de la gestió econòmica.

b) Efectuar els pagaments i cobraments en nom de l’Associació.

c) Redactar el projecte de pressupost i la seva liquidació.

d) Controlar el pressupost i la tresoreria

e) Elaborar els informes sobre finances que li siguin sol·licitats per la Junta i/o per l’Assemblea General.

Art 27.- Correspon als vocals representants de les comissions de treball:

a) Representar les seues comissions de treball respectius a la Junta i a l’Associació.

b) Informar a la Junta sobre les activitats i les accions de les seues comissions.

c) Informar a les seues comissions de treball respectives sobre els acords i les accions de l’Associació.

d) Col·laborar en les tasques de la Junta.

TÍTOL QUART DELS RECURSOS PROPIS

Art 28.-

1. L’Associació gaudirà de patrimoni propi i independent.

2. Els seus recursos propis provindran, preferentment de:

a) Les quotes dels seus associats.

b) Les quotes sobre els serveis que pugui oferir.

c) Els donatius, herències i llegats.

d) Les subvencions que es rebin d’administracions públiques.

e) Els convenis subscrits amb organismes públics i privats.

f) Els interessos financers del dipòsits.

g) Qualsevol altre autoritzat expressament per la Junta.

TÍTOL CINQUÈ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art 29.- Aquests Estatuts podran ser modificats mitjançant acord de l’Assemblea General. Per qualsevol modificació d’Estatuts caldrà un mínim del 70% dels vots de l’Assemblea General.

Art 30.- L’acord de dissolució de l’Associació s’haurà de prendre en Assemblea General Extraordinària convocada en un termini de temps no inferior a un mes i amb aquest únic punt de l’ordre del dia. L’acord haurà de gaudir d’un mínim del 70% de les persones sòcies presents.

Art 31.- En cas d’acord de dissolució de l’Associació, actuaran de liquidadors les persones així elegides per l’Assemblea General Extraordinària. Els liquidadors procediran a liquidar tots els bens associatius i el seu remanent, si existís, es destinarà a una organització amb objectius similars .

I. DISPOSICIONS ADDICIONALS

I.I. MEMBRES CONSTITUENTS

Els/les membres constituents de l’Associació són:

NOM D.N.I. SIGNATURA

I.II. AUTORITZACIÓ

S’autoritza a la Junta per tal de realitzar totes les gestions necessàries per dipositar els presents Estatuts davant els registres públics corresponents.

II. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts s’haurà d’elaborar un reglament de règim intern que reguli el funcionament de les assemblees generals i que aprovarà l’Assemblea en la següent sessió.

Es regularà, si hi haguessin, la participació de les persones voluntàries mitjançant la redacció d’un reglament de funcionament de les persones voluntàries de l’Associació.

III. DISPOSICIÓ FINAL

Aquests estatuts entraran en vigor després de la seva aprovació per l’Assemblea General.

Scroll al inicio